fbpx
Terug naar nieuwsoverzicht

Precisielandbouw in het GLB: vragen en antwoorden

Een Fendt-trekker met precisiespuit. Precisiegewasbescherming en -bemesting vallen in 2024 onder activiteiten die voor de eco-regeling in aanmerking komen. - Foto's: Peter Roek

Precisielandbouwtoepassingen in de ecoregeling roepen veel vragen op. Dit bleek tijdens een webinar van Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) over dit onderwerp.

Precisielandbouwtoepassingen die in 2024 onder de ecoregeling vallen, zijn precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie. Bij deze activiteiten gaat het om het op de juiste locatie toepassen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid.

Tijdens een webinar in november 2023 stuurden deelnemers vragen in waarop niet meteen antwoorden kwamen. Hieronder een samenvatting van de vragen en antwoorden uit het webinar. Kijk het webinar terug op de website van Nationale Proeftuin Precisielandbouw.

Algemene vragen over precisie-activiteiten en ecoregeling

Zijn alle eco-activiteiten voor 2024 nu bekend of kunnen er nog zaken bijkomen of wijzigen?

De eco-activiteiten voor 2024 zijn definitief vastgesteld.

Waarom zijn bufferstroken uitgesloten? Juist naast de bufferstroken lijken precisietechnieken zeer relevant. Daarmee zorg je dat op de juiste plaatsen wel of juist geen mest terechtkomt.

Op bufferstroken is het gebruik van meststoffen of gewasbescherming niet toegestaan. Daarom kun je geen punten krijgen voor de eco-activiteiten precisiebemesting en -gewasbescherming op de bufferstrook, maar wel naast de bufferstrook op het hoofdperceel. De regeling voorziet niet in betalingen voor wettelijke verplichtingen.

Als je precisiegewasbescherming toepast voor meerdere bewerkingen per perceel (bijvoorbeeld plaatsspecifiek spuiten van herbiciden, fungiciden en loofdoding), krijg je dan het bedrag voor elke bewerking?

Nee, de punten en de waarde worden eenmaal per perceel toegekend aan de activiteit in de hoofdteelt.

Zijn er plannen om de vergoeding vanuit de ecoregeling in de toekomst te verhogen?

Nee, dit is niet voorzien.

Komt deze vergoeding boven op brons/zilver/goud?

Nee, deze activiteiten tellen mee om brons/zilver/goud te kunnen behalen. Een boer heeft dus meer activiteiten om uit te kiezen. Het totaalaantal punten en de waarde ervan levert een bepaald niveau op: brons/zilver/goud.

Krijg je ook subsidie als je überhaupt geen gewasbescherming gebruikt?

Nee, je krijgt geen subsidie als je geen gewasbescherming gebruikt.

Komt biologische landbouw waarbij geen gebruik wordt gemaakt van gewasbescherming en bewust en precies bemest of compost wordt toegepast, in aanmerking voor de ecoregeling?

Volledig biologische bedrijven en bedrijven in omschakeling komen op basis van de Skal-registratie in aanmerking voor de ecopremie goud en hoeven geen aanvullende eco-activiteiten uit te voeren.

Is alleen een taakkaart voldoende bewijs dat je eco-activiteiten hebt uitgevoerd?

Nee, het gaat om een taakkaart, een resultaatkaart of een as-appliedkaart en de beschikking over een machine die gewasbescherming of bemesting met precisie toepast (met behulp van gps). Is er geen beschikking over een machine, dan moet de factuur van de loonwerker worden bewaard. Deze factuur moet aan vereisten voldoen, zoals de uitgevoerde werkzaamheden en de aanduiding van de percelen.

Is stapelen per hectare mogelijk?

Ja, stapelen van activiteiten is soms mogelijk. RVO heeft hiervoor een cumulatietabel ontwikkeld.

Vragen over bemesting

Is rijenbemesting ook precisiebemesting?

Nee, aangezien hier niet variabel wordt gedoseerd. Wel precisiebemesting is: rijenbemesting in combinatie met sensorgestuurd of via de taakkaart variabel doseren in de rij, gps-gestuurd en volgens de plaatsspecifieke behoefte van het gewas.

Toepassing van plaatsspecifieke bemesting kost meer tijd dan gewone bemesting. Waarom geldt hiervoor geen vergoeding/waarde?

Bij de bepaling van de waarde van de eco-activiteit is gekeken naar de gemaakte onkosten per hectare. Hierop is de waarde per activiteit gebaseerd.

Als ik op een perceel zowel precisiebemesting als precisiegewasbescherming toepas, krijg ik dan twee keer € 43 per hectare?

Ja, het is dus interessant om zowel precisiebemesting als precisiegewasbescherming toe te passen.

Waarom scoort precisiebemesting 0 punten op bodem? Nauwkeuriger toedienen waar de bemesting nodig is, lijkt mij ook gunstig voor de bodemkwaliteit?

Hierover is discussie mogelijk. Er is gekozen voor 0 punten omdat geen reductiedoelstelling meegegeven wordt. Alleen bij grote reductie kunnen gunstige effecten op bodemkwaliteit verwacht worden.

Valt spaakwielbemesting ook onder plaatsspecifieke bemesting?

In de regeling is geregeld dat het gaat om een gps-gestuurde machine die op basis van taakkaart of sensoren een gedoseerde bemesting kan toevoegen. Voor zover de spaakwielbemesting hieraan kan voldoen, is dit onder de eco-activiteit toegestaan.

Valt het gebruik van NIR-sensoren voor toediening van drijfmest met real time meting van gehaltes aan stikstof, fosfaat en kali ook onder precisiebemesting (zou wel zinvol zijn – ook onderdeel van NPPL-technieken)?

Deze toepassing valt niet onder de eco-regeling als deze ingezet wordt om de nutriënten in de drijfmest egaal op het perceel te doseren. Dan is er geen sprake van variabel doseren naar plaatsspecifieke behoefte, wat uitgangspunt van de regeling precisiebemesting is. Gebruik van de NIR-sensor in combinatie met sensor-gestuurd of via taakaart variabel doseren van de drijfmest al naar gelang de plaatsspecifieke behoefte, valt wel onder de eco-regeling van precisiebemesting.

Vragen over taak-, resultaat- en as-appliedkaarten precisiebemesting

In de regelingtekst worden termen als taak-, resultaat- en as-appliedkaart gebruikt. Hier eerst de definities van deze kaarten.

  • Een taakkaart bevat informatie waarmee de dosering van de spuitmachine, strooier of drijfmestverspreider plaatsspecifiek aangestuurd wordt. Dit is een opdrachtkaart in een digitaal format die vooraf gemaakt is meestal op basis van een beschikbare digitale bodem- of biomassakaart met data over de variatie ervan binnen een perceel.

  • Een resultaatkaart is van toepassing bij machines die sensorgestuurd on-the-go variabel doseren. Vooraf is dan geen taakkaart beschikbaar. De resultaatkaart bevat de plaatsspecifieke sensorwaarden op basis waarvan variabel gedoseerd wordt dan wel de doorvertaling naar de beoogde plaatsspecifieke dosering op basis van die sensorwaarden.

  • Een as-appliedkaart is een kaart die op de machine wordt gelogd en waarin staat wat daadwerkelijk plaatsspecifiek gedoseerd is. As-appliedkaarten hebben de voorkeur boven taak- of resultaatkaarten in 2024. Maar omdat deze minder makkelijk beschikbaar te maken zijn, zijn ze in 2024 nog niet vereist en voldoen taak- dan wel resultaatkaart. Mogelijk wordt die eis in 2025 wel van kracht.

Is alleen een taakkaart voldoende bewijs?

Nee, het gaat om een taakkaart, een resultaatkaart of een as-applied kaart, en de beschikking hebben over een machine die gewasbescherming of bemesting met precisie toepast (met behulp van GPS). Indien er geen beschikking over een machine is, dient de factuur van de loonwerker te worden bewaard. Deze factuur moet aan vereisten voldoen, zoals de uitgevoerde werkzaamheden en de aanduiding van de percelen.

Is één taakkaart per perceel al voldoende om voor dat perceel de eco-regeling aan te vragen? Dus rest van de spuit rondes mag dan zonder taakkaart?

Ja, één taakkaart per perceel gedurende de hoofdteelt is voldoende.

Moet er ook een as-appliedkaart gearchiveerd worden? Je kunt een taakkaart hebben die niet per se is uitgevoerd. Niet alle machines registreren welke taken echt zijn uitgevoerd.

Dit is beschreven in de regelingtekst. Als bewijs dient men minimaal een taakkaart of een resultaatkaart van de toepassing te hebben die toont welke plaatsspecifieke dosering is uitgevoerd. Een as-appliedkaart heeft de voorkeur boven de andere twee kaarttypen.

Met een jonge spuit kun je enkel variëren met kunstmest en bodemherbiciden over de hele spuitboom, daar heb je dus niets aan. Precisiespuiten kan ook realtime (on-the-go) met camera’s. Dan is er geen taakkaart.

Een voorwaarde voor precisiebemesten en -gewasbescherming is dat de toegepaste spuitmachines gps-gestuurde sectiecontrole hebben waarmee je doppen per sectie kunt aansturen. Vervolgens dient op basis van een taakkaart dan wel sensorgestuurd on-the-go plaatsspecifiek gedoseerd te worden al naar gelang de behoefte. De schaal van precisie en de te behalen reductie zijn (nog) niet gedefinieerd. Wel moetje aantonen dat plaatsspecifiek gedoseerd is. Realtime plaatsspecifiek gedoseerd toedienen aan de hand van sensoren wordt geaccepteerd. Dan moet de resultaatkaart worden bewaard in de administratie.

Valt plaatsspecifieke gewasbescherming door middel van realtime camerabeelden ook onder de regeling? Denk aan zuring spuiten met cameragestuurde spuit in grasland.

Realtime gedoseerd toedienen aan de hand van sensoren wordt geaccepteerd. Bewaar dan de resultaatkaart in de administratie.

Een veldspuit met een breedte van 40 meter die werkt op een taakkaart, kan dus in de regeling?

In de regeling staat dat het gaat om een gps-gestuurde machine die op basis van taakkaart een plaatsspecifieke gedoseerde gewasbescherming (variabel per sectie) kan toevoegen.

Als ik gebruik maak van gewassensoren op de veldspuit of kunstmeststrooier welke variabel doseren op basis van plaatsspecifieke gewasbehoefte, heb ik geen taakkaart maar wel as-applied. Valt dit dan ook onder de regeling? Ik neem aan van wel.

Ja, realtime gedoseerd toedienen aan de hand van sensoren wordt geaccepteerd. Bewaar dan wel de resultaatkaart in de administratie.

Auteur: Ronald Buitenhuis

Lees meer artikelen over precisielandbouw en precisietechnieken op Trekkeronline

Gerelateerde tags:

Gerelateerde artikelen

Afbeelding artikel

Waarom investeert grote Australische akkerbouwer in LaserWeeder van €1,3 miljoen?

Door groeiende onkruiddruk en een tekort aan arbeidskrachten ontdekt het Australische Tripod Farmers de LaserWeeder van €1,3 miljoen.
Afbeelding artikel

Zo werkt je gps-systeem streeploos: 8 tips

Controlepunten nalopen zorgt dat een gps-systeem doet waarvoor het is bedoeld: nauwkeurig werken. TREKKER geeft je 8 tips.
Afbeelding artikel

Monosem ValoTerra zaait variabel met QuadRate Pro

Software-uitbreiding QuadRate Pro maakt het mogelijk variabel te zaaien met de elektrisch aangedreven precisiezaaier Monosem ValoTerra.
Beheer
WP Admin